Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie
Home Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie - Over ons

Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie - Over ons

De ervaring leert dat het van essentieel belang is dat België zich zoals de andere lidstaten organiseert om op een gestructureerde manier te kunnen deelnemen aan de debatten op EU-niveau. De diplomaten en de experten van de Permanente Vertegenwoordiging zetelen voor ons land in een 250-tal werkgroepen waarin overleg wordt gepleegd tussen de EU-lidstaten, met de Europese Commissie en met de andere EU-instellingen. Het is dit veelvoud aan fora en werkgroepen, waar de Europese regelgeving wordt voorbereid en besproken, dat concreet vorm geeft aan de Europese samenwerking.

Onze vertegenwoordigers in de diverse werkgroepen vertolken de Belgische standpunten die in onderling overleg tussen alle betrokken ministeriële kabinetten en de federale en regionale administraties worden vastgelegd.

De resultaten van de besprekingen in de werkgroepen worden vervolgens afgetoetst in het  ‘Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper), dat de laatste schakel vormt in de voorbereiding van de bijeenkomsten op ministerieel niveau in de Raad van Ministers.

Ons land doet aanzienlijke inspanningen bij te dragen tot de debatten in de Europese Unie, en dat niet alleen ter gelegenheid van een Belgisch EU-Voorzitterschap. Het organogram dat u verder op deze site vindt, toont dat aan. Dat is ook nodig, aangezien naar schatting driekwart van onze wetgeving haar oorsprong vindt in Europese debatten. 
De Permanente Vertegenwoordiging vormt een afspiegeling van het Belgische staatsbestel en de Gewesten en Gemeenschappen zijn logischerwijze vertegenwoordigd en sterk betrokken in de werking van de Permanente Vertegenwoordiging.

Willem van de Voorde
Ambassadeur
Permanent Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie